CLB Ảnh Xứ Nghệ - "Hơi Ấm Miền Biên-Giới": Đấu giá gà đông tảo 4kg ủng-hộ người nghèo ở Kỳ Sơn

2 posts / 0 new
Bài gửi cuối
CLB Ảnh Xứ Nghệ - "Hơi Ấm Miền Biên-Giới": Đấu giá gà đông tảo 4kg ủng-hộ người nghèo ở Kỳ Sơn

Thân mời anh chị vào trang nhà facebook của bạn Sách Nguyễn (Nguyễn Trọng Sách) để đấu giá trực-tiếp chung vui cùng chúng tôi nhằm đến một mục-đích xã-hội cao đẹp chung.  Link là đây:

https://www.facebook.com/KTSNGUYEN?hc_ref=NEWSFEED

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Cập nhật lần cuối: 12/01/2017 - 02:39

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn